F

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

fa vt seadus

fajia vt legism

falun dafa vt falun gong

falun gong (hn ‘seadmuseratta teostamine’, ka falun dafa ‘seadmuseratta suur seadmus’), 1992 Hiinas tekkinud eklektiline uususundlik liikumine, mis põhineb traditsioonilistel *qigong’i harjutustel ja mõnedel budismi ideedel. Selle rajajaks ja juhiks on Li Hongzhi (1952– v 1953–, alates 1998 elab Ameerika Ühendriikides), kelle raamatuid f-i teooriast ja *teostamisest Falun gong, «Pöörates seadmuseratast» (hn zhuan falun) jt on tõlgitud ja avaldatud paljudes keeltes. F-i põhimõte seisneb budismist ja taoismist üle võetud idees keha ja *meele ühtsusest. F-i pooldajad väidavad, et regulaarselt teatud lihtsaid kehalisi harjutusi sooritades ja neid *meeleharjutustega kombineerides on võimalik parandada tervist ja elukvaliteeti ning jõuda kõrgemale kõlblus- ja tunnetustasemele, selle kaudu aga parandada inimühiskonda tervikuna. F. teooria põhineb mitmetel hiina budismist ja taoismist laenatud baasmõistetel, nagu ’meeleloomus’ (hn xinxing), ’õiglus-headus-inimlikkus’ (hn zhen shan ren), qigong jt. F. kogus Hiinas 1990-tel kiiresti poolehoidjaid (praegu on neid seal u 70 miljonit, lisaks u 30 miljonit mujal) ja muutus populaarseks massiliikumiseks. Samas puudub f-l kindel struktuur ja organisatsioon ning ta toimib avatud mitteformaalse võrgustikuna. 1999 alustas Hiina Rahvavabariigi kommunistlik valitsus f-i väidetava valitsusevastasuse pärast selle tagakiusamist ja keelustas liikumise. Hiinas on kümneid tuhandeid f-i pooldajaid suletud vangi- ja ümberkasvatuslaagritesse. Seetõttu on f. oma tegevusse lülitanud ka avalikke vaikivaid protestiseisakuid, et nõuda repressioonide lõpetamist.

faxiang (hn; jp hossō), hiina budismi *joogatšaarasse kuuluv koolkond, mille rajas *Xuanzang. Mõiste ise on skr dharmalaks´an´a tõlge ja tähendab ‘seadmuste tunnusmärk’. F. põhineb *Asanga ja *Vasubandhu tekstidel. Selle keskseks mõisteks on *cittamātra e *vijñaptimātra, mille järgi kogu tegelikkus on pelgalt *meele loodu. Tavateadvus tajub tegelikkust ainult *seadmuste väliste tunnuste kogumina, millest tulenebki koolkonna nimi.

fengshui (hn ‘tuul ja vesi’), vanahiina loodusfilosoofial põhinev geomantiaõpetus, mida rakendatakse eelkõige ehitiste püstitamisel neile soodsaima asukoha leidmiseks. F. järgi tuleb hauakambrite ja eluhoonete ehitamisel arvestada nende asendit ilmakaarte ja maastikuelementide, eriti mägede ja veekogude suhtes ning tuulte ja põhjavete mõju (sellest ka nimetus f.). Muiste seostati kõike seda heade ja pahade vaimude mõjuga ning f. protseduuride eesmärgiks oli nende eemalehoidmine. Iidsest ajast tegutsevad Hiinas f. teadmamehed, kes nn f. kompassi (hn luopan) abil määravad kindlaks ehitise parima asukoha. Sealjuures võetakse arvesse paljusid kriteeriume nagu ilmakaared, *varju ja valguse (hn yinyang) vahekord, *«Muutuste raamatu» kolmikmärgid, viis *ürgollust, taevakaardi tähtkujud jne. Tänapäeval rakendatakse mitmeid f. praktilisi ja esteetilisi põhimõtteid maastiku ja inimkeskkonna kujundamisel. Samas on see teatava kujundusmoe liikumisena saanud Lääne massikultuuri osaks.

fo vt buddha

fodao (hn ‘buddha kulg’; jp butsudo), taoismi mõjul tekkinud hiina budismi mõiste, millel puudub otsene *sanskritikeelne vaste. Kõige sagedamini kasutatakse seda *virgumise (skr bodhi) vastena või mõeldakse selle all budismi meetodite ja vahendite kompleksi, mis viib virgumisele kui eesmärgile.

fofa vt buddhadharma

fojiao (hn ‘buddha õpetus’), hiinakeelne sõna, mis tähistab budismi ja rõhutab selle kui religiooni (hn jiao) olemust. Vt ka kolm õpetust.

fukasetsu (jp; hn bukeshuo ‘öeldamatu, väljendamatu’), *zen’is sageli kasutatav väljend, mis tähendab, et *virgumise sügavamad aspektid on tunnetatavad ainult vahetu kogemuse kaudu ega ole sõnades väljendatavad. Mõiste f. on jaapani keelde üle võetud hiina keelest, kus see on skr anabhilāpya või avaktavya vasteks.

Ingl ineffable, unutterable.

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht