G

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

Gampopa (tb sgam po pa, 1079–1153), tiibeti budismi *kagjü koolkonna rajaja. Astunud mungaks *kadami koolkonnas, õppis ta paljude õpetajate juures, kellest olulisemaks oli *Milarepa. Temalt õppis G. *Nāropa kuut seadmust ja *mahāmudrā’t. Pärast Milarepa surma rajas G. tema õpetuste baasil uue koolkonna ja asutas Dvagpo (tb dwags po) kloostri. G. tuntuim teos on «Vabanemise kalliskiviehe» (tb thar pa rin po che’ rgyan), milles ta püüab ühendada kadami ja kagjü õpetusi.

Gan´d´avyūha-sūtra (skr; tb sdong pos brgyan pa’i mdo v sdong po bskod pa’i mdo; hn ru fajie pin; jp nyū hokkai hin), *mahajaana suutra, hiina ja tiibeti budismis *Avatam´saka-sūtra osa; Indias ja Nepalis on see tuntud iseseisva teosena ja kuulub nepali *mahajaanas *üheksa seadmuseõpetuse hulka. Pealkirja tähendus on mõnevõrra ebaselge. Traditsiooniliselt on G-t Läänes tõlgitud «Lillepärjasuutraks» nagu ka Avatam´saka-sūtra’t (ingl Garland Sūtra, Flower Ornament Sūtra), kuigi sõna-sõnalt tähendab see lihtsalt ‘korrastatud e reastatud (skr vyūha) koostisosi (skr gan´d´a)’. Hoopis erinev on hiinakeelne pealkiri, mis tähendab «Sisenemine seadmusevalda». G. on loodud 1.–2. saj Indias, võimalik, et Lõuna-Indias, millele viitavad paljud kohanimed tekstis. G. vormiline ülesehitus erineb oluliselt traditsioonilistest suutratest: see on lugu kaupmehepoeg Sudhanast, kes rändab mööda Indiat, otsides õpetusi, mis aitaksid tal saada *bodhisattvaks. Esimesed juhatused sai ta *Mandžušrīlt, seejärel käis ta järgemööda 52 õpetaja e *hüvesõbra (skr kalyān´amitra) juures, kellest igaüks andis talle õpetussõna sellest, kuidas bodhisattval tuleb erinevates olukordades ja eluvaldkondades tegutseda. Hüvesõprade seas oli *erakuid, *bhikšusid, õpetlasi, kaupmehi ja kuningaid, poisse ja tüdrukuid, rikkaid emandaid ning isegi üks prostituut, samuti mütoloogilisi tegelasi – bodhisattvaid ja jumalannasid. Kujustanud kõiki hüvesõpradelt saadud õpetusi, jõudis Sudhana lõpuks bodhisattvate *Maitreja ja *Samantabhadra juurde, kelle abil süvenes *keskendumisse, milles kujustas kogu maailmatervikut kui *seadmusevalda (skr dharmadhātu), kus kõik on kõigega seotud, tervik sõltub igast üksikasjast ning iga üksikasi on terviklik osa tervikust. Kõike valgustab ja korrastab *buddha *mõistmine ja *kaastunne, mida *olendite seas teostavad bodhisattvad. G-s on kirjanduslikult väga rikkas ja kujundlikus vormis esitatud budismi põhiseisukohad, kusjuures rõhutatakse seadmusevalla kontseptsiooni, bodhisattvate tüpoloogiat ning buddhade paljusust. Eesti keeles katkendid Märt Läänemetsa tõlkes (2006, 2008).

Ingl Flower Array Sūtra.

Gandhāra, ajalooline piirkond Loode-Indias, tänapäeva Pakistani ja Afganistani territooriumil. Tuntud kui *mahajaana olulisi levikualasid meie ajaarvamise esimestel sajanditel, mil G-st kujunes Kušaani impeeriumi keskus. Sel ajal rajati G-sse hulgaliselt kloostrikomplekse ning seal õitsesid mitmed budismi koolkonnad, eriti *sarvastivaada. G-s olevat u 100 m.a.j toimunud *Kaniška I patroneeritud neljas *budismi suurkogu. Juba enne budismi jõudmist sinna oli G. piirkonnaks, kus puutusid kokku erinevad tsivilisatsioonid: India, Kreeka-Baktria ning Kesk- ja Sise-Aasia, viimase vahendusel ka Hiina. See lõi tingimused aktiivseks kultuurivahetuseks, tänu millele kujunes budismi mõjukaim skulptuurikoolkond. G. koolkond, mille esimesed mälestised pärinevad 2. saj e.m.a, ühendas kreeka raidkunstile omase meisterliku inimkeha kujutamise budismi ideedega. Selle tulemusel sündis *buddhade ja eriti *bodhisattvate inimkujulisena kujutamise traditsioon, mida varasemas budistlikus kunstis ei viljeldud. G. kunst mõjutas oluliselt India, aga ka Sise- ja Ida-Aasia budistliku skulptuuri arengut.

gandharvad (skr gandharva ‘lõhnadest toituja’; pl gandhabba), india mütoloogias taevased muusikud. G-d on seotud nii õhu- kui ka veevallaga ja alluvad *neljale suurele valitsejale. G-sid mainitakse juba «Rigveedas», kus nad on *sooma kaitsjad.

Ganeša (skr gan´eśa), ka Ganapati (skr gan´apati), hinduismis elevandi peaga õnne toov ja takistusi kaotav jumal, *Šiva ja *Pārvatī poeg. Hinduistlik rituaal algab tihti G. austamisega ja tema kujutis asetseb sageli templite ja majade fassaadidel. Ta on õpetatuse kaitsja. G-t kujutatakse tavaliselt punasena, suure kõhuga ja neljakäelisena, tema üks kihv on murdunud ja ta ratsutab roti seljas. Legendi järgi käskis Šiva, kes ei teadnud, et tegemist on tema pojaga, G. pea maha raiuda. Saanud aga eksitusest teada, lubas Šiva anda talle esimese vastutuleva olendi pea, kelleks juhtus olema elevant.

Ganges (skr gan´´gā), jõgi Indias. G. saab alguse Himaalajast, voolab läbi Gangese madaliku ning suubub Bengali lahte. Hinduistidele on G. püha jõgi ja seda mainitakse juba «Rigveedas». India mütoloogias esineb G. ka personifitseeritud jumalusena.

garuda (skr garud´a), hinduistlikus mütoloogias lindude kuningas, *Višnu kuldsetiivaline ratsu, *naagade vaenlane. Budismi mütoloogias on g-d mütoloogilised hiigellinnud, kes mõnikord võivad võtta ka inimkuju.

Gautama (skr; pl gotama) 1. Ajaloolise *Šākjamuni suguvõsanimi, mille all teda tuntakse budismi kirjanduses. Vt ka Siddhārtha.

2. *Njaaja koolkonna rajaja, Nyāyasūtra autor.

gelong (tb dge slong ‘vooruslik kerjaja’), tiibetikeelne sõna, mis tähendab *kerjusmunka (skr bhiks´u). Tiibeti budismis on g. täielikult ordineeritud mungakoguduse liige.

geluk (tb dge lugs ‘vooruslik komme’), 15. saj algul *Tsongkhapa rajatud tiibeti budismi koolkond. Mitteametlikult nimetatakse g-i mõnikord ka kollamütside koolkonnaks kollaste teravatipuliste peakatete järgi, mida selle vaimulikud kannavad rituaalide ja tseremooniate sooritamise ajal. Koolkonna tähtsaim vaimulik on *dalai-laama, kes ei ole aga formaalselt koolkonna pea. 16.–17. saj kujunes g. kõige suuremaks ja tugevamaks koolkonnaks ning V dalai-laama Ngavang Lobsang Gjatso (1617–1682) ajal sai see mongolite sõjalisel toel ka ilmaliku võimu Tiibeti üle. G., järgides *Atīša rajatud endise *kadami koolkonna põhimõtteid ja Tsongkhapa reforme, lõi tugeva hierarhilise kloostrikorra ning muutis süsteemsemaks kloostrites antava hariduse. G-i süsteem näeb ette nii *hinajaana, *mahajaana kui ka *vadžrajaana tekstide ja õpetuste õppimise selles järjekorras ning kindlate akadeemiliste kraadide andmise munkadele vastavalt läbitud haridustee etappidele. G-i peakloostrid on juba Tsongkhapa ajal rajatud Ganden (tb dga’ ldan), Drepung (tb ‘bras spungs) ja Sera (tb se ra), mis Tiibetis Hiina kultuurirevolutsiooni ajal 1960-tel purustati, kuid tegutsevad praegu uuesti rajatutena Lõuna-Indias ja osaliselt taastatutena ka Tiibetis.

Gesar (tb ge sar), ka Gesar Ling (tb ge sar gling), Tiibeti müütiline kangelane. Tema tegudest jutustav eepos «Gesar Ling» on Tiibeti tuntumaid traditsioonilisi kirjandusteoseid. Lugulaulud G-st hakkasid kujunema 11. saj, mil Tiibetis tugevnes budism. Need pärinevad algupäraselt ilmselt Kirde-Tiibetist, kus G. olevat olnud Lingi nimelise maa valitseja. Budismist mõjutatud eeposes kujutatakse G-it taevalikku päritolu kuningana, *Avalokitešvara *kehastusena, kes võitles budismi vaenlaste, eriti *böni pooldajatega, kindlustades budismi õitsengu Tiibetis ja mujal. G. on tuntud ka mongolite ja mitmete türgi rahvaste legendides. Tänapäeva uurijad näevad G-i kujus ka läänepoolseid Bütsantsi mõjusid, seostades tema nime Rooma keisrite tiitliks olnud caesar’iga ja teoses mainitud Rumi-nimelist maad Bütsantsi e Roomaga.

geše (tb dge bshes), tiibeti budismi *geluki koolkonnas täieliku õppekursuse läbinud ja vastavad eksamid sooritanud munk-õpetlase tiitel, mis vastab tinglikult tänapäeva akadeemilise haridussüsteemi doktorikraadile. G. on tegelikult lühendvorm tiitlist dge ba’i bshes gnyen, mis on skr kalyān’amitra vasteks, tähendades *hüvesõpra e *õpetajat.

Ingl geshe.

getsül (tb dge tshul ’vooruslikult käituja’), tiibeti budismis noviits-munk, *šramanera, kes on alles kogudusse astunud ja peab järgima 36 *pratimokša eeskirja.

gjälva karmapa (tb rgyal ba kar ma pa ‘võitja karmapa e võitja, kes valitseb karmat’), tiibeti budismis *karmapa algupärane tiitel. Nagu *dalai-laama ja mitme teise tiibeti budismi kõrgvaimuliku puhul kasutatakse Läänes selle vastena kristlusest laenatud terminit *Tema Pühadus.

gjälva rinpotše (tb rgyal ba rin po che ‘võitja kalliskivi, võitja suur aare’), tiibeti budismis *dalai-laamade algupärane tiitel. Läänes kasutatakse selle vastena kristlusest laenatud terminit *Tema Pühadus.

gompa (tb dgon pa), tiibeti budismis *klooster e erakla; algupäraselt skr aran´ya (metsaerakla) vaste.

gongan (hn; jp kōan ‘avalik asi’), *chan’is lood tuntud õpetajate elust, mis sisaldavad enamasti vestlusi õpilastega, kus paradoksaalsel moel antakse vastus õpilase või õpilaste küsimusele, et selgitada Buddha õpetuse mõnd olulist seisukohta. Chan’i on sõna g. tulnud vanahiina kohtukorraldusest, kus see tähendas ‘avalikku kohtuasja’. Hiljem g-i tähendus ahenes pikematest lugudest võetud paradoksaalsetele ütlustele, mida chan’i õpetajad hakkasid kasutama *meeleharjutuse vahendina õpilastes *virgumise (hn wu; jp satori) tekitamiseks, saades nõnda teatud määral *huatou (jp wato) sünonüümiks. Üheks tuntumaks g-ks on nn *wu (jp mu) g., milles õpetaja Zhaozhou (elas ajavahemikus 778–897) vastab küsimusele, kas koeras on *buddhasus, lihtsalt sõnaga wu, mis tähendab eitust (*olev ja olematu). Chan’is peetakse wu’d *vaateid ja eelarvamusi purustavaks sõnaks, mis tegelikult tühistab küsimuse mõtte. Olulisemad g-d koos kommentaaridega on koondatud kahte kogumikku «Sinise kalju üleskirjutused» (hn biyan lu; jp hekigan roku, 11.-12. saj) ja «Väravateta läbipääs» (hn wumen guan; jp mumonkan,13. saj).

Gotama vt Gautama

gua vt trigrammid

guan (hn ‘vaatlema, jälgima uurima’) 1. Hiina budismis *meeleharjutus, mis vastab *analüüsivale vaatlusele (skr vipaśyanā).

2. Taoistlik tempel või *klooster.

Guanzi (hn ‘õpetaja Guan’), hiina õpetlane ja riigimees, pärisnimega Guan Zhong (surn 645 e.m.a), samuti samanimeline tekst. G. oli kevadete-sügiste ajastu (770–476 e.m.a) Hiina Qi riigi (asus tänapäeva Ida-Hiina Shandongi provintsi aladel) riigimees ja reformaator, kes esimesena Hiina ajaloos esitas idee, et riigi valitsemine peab tuginema *seadusele (hn fa), millele isegi valitsejal tuleb alluda. Sellepärast nähakse temas hilisema *legismi eelkäijat. G. poolt läbi viidud reformid viisid Qi riigi Hiina riikide seas kiiresti juhtpositsioonile. Guanzi nime kandev tekst on 4.–3. saj e.m.a koostatud 86 peatükist koosnev entsüklopeediline teos, mis keskendub peamiselt majanduse ja poliitika küsimustele. Osa G. peatükke käsitlevad ka natuurfilosoofia probleeme. G. raamat on esimene erinevate koolkondade (*konfutsianism, *legism, *moism, *taoism jt) sünteesi katse. G. on lülitatud taoismi kaanonisse *Daozang.

Guanzizai vt Guanyin

Guanyin (hn ‘häälte vaatleja’ v guanshiyin ‘maailma häälte vaatleja’; jp kannon v kanzeon), hiina budismis *kaastunde *bodhisattva *Avalokitešvara eeskujul kujunenud bodhisattva ja jumalus. Algupäraselt oli G. meessoost nagu tema India prototüüp Avalokitešvara. Alates 7.–8. saj aga tõrjus Hiinas naisekujuline G. mehekujulise välja. Jaapanis esineb Kannon nii mehe kui ka naise kujul. G. on populaarsemaid ja austatumaid bodhisattvaid Kaug-Idas. Rahvalikus religioonis on G. eriti last ootavate naiste, mereäärsetes paikkondades ka meremeeste kaitsja. Talle on pühendatud üks neljast *Hiina pühast mäest Putuoshan (*Potala hiinapärane nimekuju), mis asub Ida-Hiina Zhejiangi provintsi rannikumeres asuval saarel. G. alternatiivne nimetus hiina keeles on nime Avalokitešvara otsene tõlge Guanzizai (hn ‘vaatlev valdjas’; jp kanjizai).

Guhyasamāja-tantra (skr ‘salajase kogunemise tantra’; tb gsang ba ’dus pa’i rgyud), varajasemaid budistlikke *tantraid, loodud arvatavasti 4. v 5. saj. G., mis vormiliselt sarnaneb *mahajaana suutratele, koosneb 18 peatükist. Esimene peatükk kirjeldab ilmselt üht varajasemat viieosalist (keskpaik ja neli ilmakaart) *buddhade *mandalat, mis sai aluseks hilisematele *dhjaanibuddhade mandalatele. Buddhad asuvad selles nõnda: keskel *Akšobhja, idas *Vairotšana, lõunas *Ratnasambhava, läänes *Amitābha ja põhjas *Amoghasiddhi. Ülejäänud peatükid käsitlevad tantristlikke harjutusviise. G. kuulub *anuttarayogatantra tsükli tantrate hulka. Tiibeti budismis on see eriti austatud *geluki koolkonnas.

gurdvārā (pn ‘värav guru juurde’), sikhide pühamu. G-s asub alati *Ādigranth, samuti on seal koosoleku ja tseremooniaruumid. Tähtsaim g. Harimandir (Kuldne Tempel) asub Pandžabis Amritsaris. Igal sikhi perekonnal on kodus eraldi ruum, kus loetakse Ādigranth’i ja seda ruumi nimetatakse samuti g-ks. Vt ka sikhism.

guru vt õpetaja

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht