U

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

upaasaka (skr, pl upāsaka ‘lähedal istuja’; tb dge bsnyen; hn youpose; jp ubasoku), meessoost ilmalik budist, budistide *koguduse üks neljast jaotusest *munkade, *nunnade ja naissoost ilmalike järgijate e *upaasikate kõrval. U-d saavad koguduse liikmeks *kolme kaitse alla mineku kaudu ja pärast *tõotuse andmist järgida *viit käitumisjuhist (skr pañcaśīla). *Theravaadas on nende peamiseks ülesandeks munkade ja nunnade materiaalne toetamine, mis annab neile parima võimaluse *pälvimusi koguda. *Mahajaanas võib *bodhisattva olla nii munk kui ka ilmalik ja ka u-d saavad jõuda kõrgeimate seisunditeni. Mahajaana tekstides tõstetakse esile mitmeid u-id, kellest tuntuim on ilmalik bodhisattva Vimalakīrti *Vimalakīrtinirdeśa-sūtra’s.

upaasika (skr, pl upāsikā; tb dge bsnyen ma; hn youpoyi; jp uba’i), naissoost ilmalik budist. Vt ka upaasaka.

upādāna vt kippumine

upādānaskandha vt kippumise kogum, isiksuse koostisosa

Upāli, üks *Šākjamuni kümnest tähtsamast õpilasest. Šākjamuni pidas teda oma õpilaste seas parimaks *vinaja tundjaks ning pärast Šākjamuni surma olevat ta *Rādžagriha suurkogul ette kandnud kogu vinaja. Enne *kogudusega liitumist olevat ta olnud *Siddhārtha sünnipaigas habemeajaja.

upanišadid (skr upanis´ad ‘juurde maha istuma’), *brahmanismi ja hinduismi pühad tekstid, veedakirjanduse e *šruti viimane osa. U. on tekkinud *braahmanatest ja *aranjakatest hiljem, vanimad neist tõenäoliselt I at keskpaiku e.m.a, seega enam-vähem samal ajal budismi ja džainismi esilekerkimisega. Veedakirjanduse formaalses jaotuses peetakse neid aga braahmanate ja aranjakate alajaotuseks ning nad on grupeeritud nelja ossa vastavalt neljale *veedale. Traditsiooniliselt räägitakse 108 upanišadist, neist tosinat suuremat nimetatakse ‘peamisteks upanišadideks’ (skr mukhya-upanis´ad). Viimaste hulgas on tuntuimad Aitareya-upanis´ad, Br´hadāran´yaka-upanis´ad, Chāndogya-upanis´ad, Kena-upanis´ad ja Taittiriya-upanis´ad. Sisult ja vormilt kujutavad u. endast filosoofilisi vestlusi ja arutelusid õpetaja ja õpilaste vahel (millest on tuletatud ka nimetus u.: õpilased istumas õpetaja jalge ees maas). Neis käsitletakse paljusid erinevaid teemasid, mis sugugi alati ei tugine veedade autoriteedile, vaid rõhutavad *inimese isikliku tunnetuse ja *mõistmise tähtsust. U. esindavad uut tüüpi, nn filosoofilist mõtlemist, mis on aga veel tihedalt seotud mütoloogilise mõtlemisega. Neis arendatakse välja idee *aatmanist ehk isikulisest hingest, mis materiaalse maailma vangistuses üha uuesti ümber sünnib (*sansaara), kuna sõltub eelnevatest *tegudest. Eesmärgiks on sellest vangistusest *vabanemine (skr moks´a). Kuna individuaalne ise e aatman on upanišadide järgi tegelikult samane jumaliku alge *brahmaniga, siis seisneb vabanemine selle samasuse mõistmises. Eesti keeles Aitareya-upanis´ad Andres Herkeli tõlkes (1996), samuti katkendeid (2002); Br´hadāran´yaka-upanis´ad (katkendid) ja Chāndogya-upanis´ad (katkendid) Martti Kalda tõlkes (2008).

upāya vt vahend

upāyakauśalya vt vahendite valdamine

upeks´ā vt võrdne suhtumine

usaldus (hn xin), ka usk, avameelsus, konfutsianismi põhimõisteid, mis kuulub *viie püsiva hulka. U. on inimlik omadus, mis avaldub eelkõige suhetes sõprade ja positsioonilt endaga võrdsetega. U. väljendub avameelses jutus, teiste usaldamises ja usus, et ka teised sind usaldavad, samuti usaldusväärsuses. Kirjamärk koosneb kahest osast: ‘inimene’ ja ‘jutt’, väljendades ilmselt tähendust ‘teise inimese uskumine jutu põhjal’. U. on sageli seotud *ustavuse, headuse (hn shan) ja aupaklikkuse (hn jing) mõistetega. Hiina budismis on see sõna ka *usu (skr śraddhā) vasteks.

Ingl faith, trust, confidence.

usk (skr śraddhā; pl saddhā; tb dad pa; hn xin; jp shin), budismis usaldus Buddha ja tema õpetuse suhtes, mis on oluline eriti tee algastmetel. Samas on pime usk budismis taunitav ning seal rõhutatakse *mõistmise olulisust ning vajadust kõike ise järgi kontrollida ja kogeda. Ka Buddha ütleb, et tema väiteid ei tohi omaks võtta lihtsalt usu kaudu. Mõned *mahajaana voolud nagu *puhta maa koolkond tõstavad siiski esile sügava usu vajalikkust *sansaarast vabanemisel.

Ingl faith, trust, confidence.

ustavus (hn zhong), konfutsianismi oluline mõiste, mis avaldub eeskätt alama suhtumises ülemasse, ustavuses teenistuses ja antud sõnale kindlaks jäämises. Laiemas mõttes tähendab see ustavust võetud eesmärgile üldse. Kirjamärk koosneb kahest osast: ‘keskmine’ ja ‘süda’, mis ilmselt väljendab mõtet: ‘see, mis on südames kesksel kohal’ või ‘see, millest süda juhindub’. Sageli esineb u. koos mõistega *usaldus. Konfutsianismi eetika seisukohalt on mõlemad *õilsa käitumises lahutamatud. U. on tihedalt seotud ka *kohasuse mõistega.

Ingl loyalty, faithfulness.

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht