Ü

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

üheksa seadmuseõpetust (skr nava dharmaparyāyās), Nepali *mahajaana traditsioonis enim austatud üheksa sanskritikeelset *mahajaana suutrat, mille hulka kuuluvad *As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, *Gan´d´avyūha-sūtra, *Daśabhūmika-sūtra, *Lalitavistara, *Lan´´kāvatāra-sūtra, Saddharmapun´d´arīka-sūtra (vt *«Lootossuutra»), *Samādhirāja-sūtra, *Suvarn´aprabhāsa-sūtra ja Tathāgataguhyaka. Lääne teadusele avastas need ja kirjeldas esmakordselt 1830-tel Brian Houghton Hodgson (1801–1894). Kuni hiina- ja tiibetikeelsete budismi kaanonite ning Kesk- ja Sise-Aasia käsikirjade tundmaõppimiseni peeti neid ainukesteks säilinud mahajaana allikateks.

Ingl nine dharmas, nine dharma-teachings.

Ühetähesuutra (skr ekāks´arī-mātā nāma sarvatathāgata-prajñāpāramitā ‘ühetäheline ema: kõikide tathāgatade ületav mõistmine’; tb de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma yi ge gcig ma), lühim *ületava mõistmise suutra, milles kuulutatakse ainult üht, tähestiku esimest tähte ’a’. Tekst ise on siiski mõnevõrra pikem, kuna sisaldab ka budistlikele suutratele tüüpilise algus- ja lõpuosa. Ajalooliselt kuulub u 7.–8. saj loodud suutra hilismahajaanasse. Ü. on vaadeldav ületava mõistmise tekstide lühendamise loogilise lõpuleviimisena. Indias peeti ’a’-d kõikide häälikute emaks ja sellest lähtudes nimetatakse siin seda ületavaks mõistmiseks ja kõikide *nõndaläinute emaks. Ü. on meieni jõudnud ainult tiibetikeelses tõlkes. Eesti keeles Linnart Mälli tõlkes (2005).

ühtsus (hn tong), hiina õpetustes mõiste, mis tähistab ühetaolisust, ühtekuuluvust, kokkukuuluvust; seda on aga mõistetud ka kui konformsust ja autoritaarsust. Ilmselt viimasest tõlgendusest lähtus *Konfutsius, kes suhtus ü-sse kui ideaali pigem eitavalt, pidades seda omaseks *lihtinimesele, kuna aga *õilsat iseloomustab sellele vastandlik *kooskõla (hn he) ideaal. Hilisemas konfutsianistlikus riigiõpetuses sai ideaaliks aga just ü. *suure ühtsuse (hn datong) nime all.

Ingl unity.

ületavad toimingud (skr, pl pāramitā; tb pha rol tu phyin pa; hn boluomi; jp haramitsu), ka ületavused, *mahajaanas *bodhisattvatele omased teostusviisid. Sanskritikeelse mõiste pāramitā algtähenduseks on arvatavasti ‘teisele kaldale viiv’ e ‘üleviiv’ e ‘ületav’; selle tiibetikeelne vaste tähendab ‘teisele kaldale jõudmist’. Lääne budoloogias tõlgitakse seda kõige sagedamini ‘täiuseks v täiuslikkuseks’. Ületavad toimingud kirjeldavad bodhisattva *astmelist teed, mille abil jõutakse teisele kaldale ehk *teadvuse kõrgeimasse seisundisse. Ületavad toimingud on mahajaana õpetustes kesksel kohal ja nende põhiline funktsioon on *meeleplekkide hävitamine ning vastavate positiivsete emotsioonide tugevdamine. Iga ületav toiming on vastukaaluks teatud kindlale meeleplekile. Mahajaanas on üldlevinud nimekiri kuuest ületavast toimingust: *ületav annetamine, *ületav kõlblus, *ületav kannatlikkus, *ületav tarmukus, *ületav mõtlus ja *ületav mõistmine. Mõnes tekstis (nt *Daśabhūmika-sūtra’s) lisanduvad neile veel neli ületavust, et viia ületavate toimingute nimekiri kooskõlla bodhisattva *kümne taseme nimekirjaga: ületav vahend (skr upāya-pāramitā), ületav tõotus (skr pran´idhāna-pāramitā), ületav vägi (skr bala-pāramitā) ja ületav teadmine (skr jñāna-pāramitā). *As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra järgi saab kõiki neid toiminguid pidada (*sansaarat) ületavateks vaid juhul, kui neid suunab ületav mõistmine, mis tähendab eelkõige sellest aru saamist, et kõik *seadmused on tühjad. Tavaline annetamine ei ole järelikult ületav, kuigi ka see annab *pälvimusi; samuti ei ole ka kõlblus ega teised ületavad toimingud tavalises mõttes ületavad, kui puudub mõistmine. Seega on ületavate toimingute puhul oluline intellektuaalsuse suurenemine inimese toimimises. Oluline on ka, et kõik ületavad toimingud toimuvad eelkõige meele sisemuses, nt ületav annetamine ei tähenda, et konkreetse annetamisega peaks püüdma teisi rikkamaks muuta, vaid seda, et inimese vastav meelestatus vabastab ta omandiihast. Mahajaana tekstid kirjeldavad, kuidas ületavused avalduvad bodhisattvate tegevuses, ning budismi kirjanduses on hulk legende sellest, kuidas bodhisattvad (eelkõige *Šākjamuni ise oma varasemates eludes bodhisattvana) teostasid üht või teist ületavust. Varajastes paali tekstides ületavusi ei mainita, kuid hilisemates tekstides, *džaatakates, Buddhavam´sa’s ja Cariyāpit´aka’s, räägitakse Buddha eelmiste eludega seoses kümnest ületavusest (pl pāramī), mis viivad bodhisattva virgumisele: *annetamine (pl dāna), *kõlblus (pl sīla), loobumus (pl nekhamma), *mõistmine (pl paññā), *tarmukus (pl viriya), *kannatlikkus (pl khanti), *tõde (pl sacca), kindlameelsus (pl adhit´t´hāna), *sõbralikkus (pl mettā), *võrdne suhtumine (pl upekkhā). Samas ei peeta *theravaada traditsioonis ületavaid toiminguid eriti olulisteks.

Ingl perfections.

ületava mõistmise suutrad, eestikeelne vaste *prajñāpāramitā suutrate tsüklile. Need moodustavad *mahajaana suutrate seas omaette tekstirühma, mis kokku sisaldab u 40 ajavahemikus 2. saj e.m.a kuni 5. saj m.a.j loodud teksti. Vanim ja olulisim nende seas on *As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra. Sisuliselt selle laiendatud ja täiendatud versioonideks on «Sajatuhandeline ületava mõistmise suutra» (skr śatasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra), «Kahekümneviietuhandeline ületava mõistmise suutra» (skr pañcavim´śatisāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra) jt. Lühimad ja ühtlasi tuntuimad on *«Teemantsuutra» ja *«Südasuutra». Üsna omapärane on *«Ühetähesuutra» (skr ekāks´arī-prajñāpāramitā-sūtra), mis taandab kogu ületava mõistmise õpetuse sümboolselt tähestiku esimesele tähte ja algvokaalile ’a’. Ületava mõistmise suutrate keskseks teemaks on *ületava mõistmisega seotud mõistete käsitlus. Nende keskseks tegelaseks Buddha kõrval on *Subhūti, kes ainsana õpilaste seas oli võimeline mõistma ületava mõistmise mõtet ja keda peetakse ka ajalooliselt budismi selle mõttesuuna alusepanijaks. Ületava mõistmise suutraid iseloomustab paradoksaalne õpetamismeetod *tühjuse kontseptsiooni selgitamisel, bodhisattva ideaali ja kirjaliku teksti tähtsuse rõhutamine. Ilmselt on need mõjutanud ka *madhjamaka koolkonna kujunemist.

Ingl Perfection of Wisdom Sūtras, Wisdom Sūtras.

ületav annetamine (skr dāna-pāramitā; tb sbyin pa’i pha rol tu phyin pa; hn shiboluomi; jp seharamitsu), esimene *ületav toiming, mis on vastukaaluks kadeduse *meeleplekile. Ületava *annetamise puhul pole oluline mitte niivõrd tegelik annetamine, kuigi ka see toob *pälvimusi, vaid enese meelestamine loobumisele. Samas võib ületavat annetamist teostada kolmel viisil: materiaalsete asjade annetamine, turvalisuse annetamine ja *seadmuse annetamine. *Mahajaana järgi võivad *bodhisattvad ületavat annetamist teostades ohverdada kõik, sh ka oma elu; nt on legende, mille järgi bodhisattvad on ennast ohverdanud toiduks näljastele metsloomadele.

Ingl perfection of generosity.

ületav kannatlikkus (skr ks´ānti-pāramitā; tb bzod pa’i pha rol tu phyin pa; hn renboluomi; jp ninharamitsu), kolmas *ületav toiming. Ületava *kannatlikkuse *teostamine tähendab, et *bodhisattva jääb asjaoludest sõltumata (nt piinamisel) häirimatuks ning säilitab alati hea suhtumise isegi oma vaenlastesse. See on võime Buddha õpetuse teostamise või teiste hüvanguks tegutsemise nimel välja kannatada igasuguseid raskusi ja *kannatusi. Ületav kannatlikkus on vastukaaluks vihkamise *meeleplekile. Kuid kohatu ja mõttetu kannatlikkus ei ole ületav; kannatlikkus on ületav vaid koos *mõistmisega.

Ingl perfection of patience.

ületav kõlblus (skr śīla-pāramitā; tb tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa; hn jieboluomi; jp kaiharamitsu), teine *ületav toiming, mis seisneb eelkõige positiivse suhtumise arendamises teistesse *olenditesse ning ebakõlblatest ja vägivaldsetest tegudest hoidumises. Kuigi kõlblusnormide ja *vinaja reeglite järgimine on kahtlemata oluline, ei ole need *mahajaana vaatenurgast ületava *kõlbluse puhul esmatähtsad, vaid nagu ütleb *Šāntideva *«Bodhitšarjāvatāras», peitub kõlbluse mõte hoopis muus: “Tee vaid seda, mis kas vahetult või kaudselt tuleb olendeile kasuks! Ainult see viib virgumisele, mis on tehtud olendite heaks.” Samuti on seal ületavat kõlblust silmas pidades öeldud: “Keelatugi on lubatud sellele, kes näeb kaastunde mõtet.” Kuid selleks, et nii toimida, peab inimene täielikult valitsema oma tähelepanemis- ja meenutusvõimet.

Ingl perfection of morality.

ületav mõistmine (skr prajñā-pāramitā; tb shes rab kyi pha rol tu phyin pa; hn panruoboluomi; jp hannyaharamitsu), kuues ja kõige olulisem *ületav toiming. Ilma ületava *mõistmiseta ei saa teisi ületavaid toiminguid tegelikult ületavateks pidadagi; seega on ületav mõistmine ühelt poolt teiste ületavuste alus, teiselt poolt aga nende kõrgeim tase. Ületav mõistmine on keskne mõiste *ületava mõistmise suutrates, kus seda peetakse *bodhisattva arengutee kõrgeimaks astmeks, kuigi bodhisattva *kümne taseme õpetuses vastab see alles kuuendale. Ületav mõistmine on vastukaaluks kõige põhilisemale *meeleplekile, *teadmatusele ehk nõmedusele e sõgedusele (skr avidyā), ning viib selle ületamisele. Ületav mõistmine tähendab *tühjuse mõiste selget *kujustamist, mille kõige üldisem mõte on, et mitte millegi kohta ei saa midagi kindlat väita. *Madhjamaka koolkonnas rakendatakse ületava mõistmise arendamiseks *prasan´´ga meetodit, mida kasutab ka *Šāntideva *«Bodhistšarjāvatāras». Selle eesmärgiks on igasuguste väidete absurdini viimine, mis aitab mõista kõikide *vaadete tühjust. Indo-tiibeti *mahajaana traditsiooni järgi oli ületava mõistmise õpetus *Šākjamuni poolt sooritatud *seadmuseratta teine pööre, mida tekstide kujul esindavad ületava mõistmise suutrad. Seal tähendab ületav mõistmine esiteks eriliste reeglite järgi koostatud teksti, mis võib esineda sisekõne, suulise kõne või kirjalikult fikseeritud teksti kujul, kannab nimetust prajñā-pāramitā ja mille eesmärgiks on *teadvuse kõrgeima seisundi loomine. Teiseks on ületav mõistmine teadvuse kõrgeima seisundi üheks nimetuseks, mis peegeldab selle võimet täielikult mõista ületava mõistmise teksti ja luua uusi sama tüüpi tekste.

Ingl perfection of wisdom, perfection of insight, perfection of understanding.

ületav mõtlus (skr dhyāna-pāramitā; tb bsam gtan kyi pha rol tu phyin pa; hn chanboluomi; jp zenharamitsu), viies *ületav toiming. Ületav *mõtlus on eeskätt seotud *meeleharjutustega, kitsamas mõttes süvenenud mõtlemise ja analüüsiga. Ületav mõtlus vastandub himu *meeleplekile, mille ületamiseks on eelkõige vajalik meele keskendamine ja meelerahu loomine. Sellel põhinev *seadmuste uurimine ja analüüs viib mina e *ise mõiste ületamisele ja *tühjuse *kujustamisele, mis loob aluse *ületavale mõistmisele.

Ingl perfection of meditation.

ületav tarmukus (skr vīrya-pāramitā; tb brtson ‘grus kyi pha rol tu phyin pa; hn jingjinboluomi; jp shōjinharamitsu), neljas *ületav toiming. Ületav *tarmukus on vastukaaluks mitmele väiksemale *meeleplekile nagu loidusele, kõhklemisele ja hoolimatusele. See on tegutsemisvalmidus Buddha *seadmuse teostamisel ja kaastundlikul toimimisel olendite heaks.

Ingl perfection of vigour, perfection of strenuousness.

ülim piir (hn taiji), hiina õpetuste, eriti taoismi ja neokonfutsianismi alusmõisteid, mis kõige üldisemalt tähendab seisundit, millest ei ole võimalik edasi minna. Mõiste pärineb *«Muutuste raamatust», mille väitel kõikidel muutustel, st muutuvatel nähtustel on ülim piir, mis, jaotudes kaheks, sünnitab *varju ja valguse ning üha uute jagunemiste teel sünnitabki kõik nähtused e *musttuhanded. Erinevad õpetlased ja koolkonnad on ülima piiri mõistet samastanud *kulu, saladuse (hn xuan), olematuse (hn wu) jt kategooriatega. *Zhu Xi järgi on ülim piir kõikide *olemuste ühisosa, ühtne ja üheaegne kõikides inimestes ja eluta asjades. 7. v 8. saj tekkis ülima piiri ringikujuline diagramm, mis ühendab tumedana ja heledana tähistatud varju ja valguse sümbolid, mida teineteisest eristab laineline joon ja mis kumbki sisaldavb täpina osakest teisest.

Ingl supreme ultimate.

ülim tõde (skr paramārthasatya; tb don dam pa’i bden pa; hn zhendi; jp shintai), budismis, eriti *mahajaanas üks kahest tõest, mis vastandub *tavatõele (skr sam´vr´tisatya). Ülim tõde põhineb mõistuslikul loogilisel analüüsil ning seda võib tüübilt pidada sarnaseks teadusliku mõtlemisega. Ülima tõe seisukohalt saadakse aru kõikide *seadmuste tõelisest loomusest, milleks on *tühjus. Ülimas tões ei kehti tavatõe piiratud väited ja tõestused. *Madhjamaka koolkonna järgi jõutakse ülima tõeni *prasan´´ga meetodit rakendades, millega lükatakse ümber kõik tavatõe väited. Samas tunnistatakse, et tavatõe seisukohtade arvestamine on vajalik igapäevaelu olukordades.

Ingl ultimate truth, absolute truth.

ülim täielik virgumine (skr anuttarā samyaksam´bodhi; tb bla na med pa’i yang dag par rdzogs pa’i byang chub; hn anouduoluo sanmiao sanputi; jp anokutara sammyaku sambodai), budismis *teadvuse kõrgeimat seisundit tähistav mõiste, mis on *mahajaanas tihti vastandatud *šraavakate ja *pratjekabuddhade virgumisele kui virgumise madalamale tasemele. *As´t´asāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra määratleb ülimat täielikku virgumist kui *nõndasust.

Ingl supreme perfect enlightenment (awakening).

ümbersünd vt avataara, kehastumine, taaskehastunu, tülku

ürgbuddha (skr ādibuddha; tb dang po’i sangs rgyas, thog ma’i sangs rgyas; hn atifotuo; jp ateibutsu), hilises *mahajaanas ja *vadžrajaanas sümbolmõiste, mis tähistab *buddha alati ja igavesti virgunud aspekti. Tiibeti budismis peetakse ü-ks tavaliselt *Samantabhadrat või *Vadžradharat, hiina ja jaapani traditsioonis sagedamini *Vairotšanat.

Ingl original Buddha, primordial Buddha.

ürgollus, india ja hiina natuurfilosoofias tuntud algvägede, kõige oleva koostisosadena käsitletud algainete e -olluste üldnimetus. India õpetustes nimetatakse neid skr sõnadega *dhātu (‘vald’) või mahābhūta (‘suur ollus’) ja neid on kokku neli: maa (skr pr´thvī), tuli (skr tejas), vesi (skr ap) ja tuul (skr vāyu). Sümbolitena kirjeldavad need materiaalsetena tajutud objektide põhiomadusi: tahkust, kuumust (temperatuuri), voolavust ja liikuvust. Mõnes süsteemis on neile viiendana lisatud *ilmaruum (skr ākāśa) ja kuuendana *teadvus (skr vijñāna). Hiina natuurfilosoofias on ü-d viis: puu (hn mu), tuli (hn huo) maa (hn di), metall (hn jin) ja vesi (hn shui) ning neid tähistatakse liikumist tähendava mõistega xing (‘toime, käik, tegevus’). Vt ka viis toimet.

Ingl elements, great elements.

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht