Y

rmt: Ida mõtteloo leksikon, 2006

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht

Yang Zhu (elas vahemikus 440–334 e.m.a), hiina mõtleja, varajase filosoofilise taoismi esindaja. Tema elust on vähe teada peale tavapäraste teadete, mille kohaselt ta rändas palju mööda tollast Hiinat ning et tal olevat olnud palju õpilasi ja järgijaid. Yang Zhu õpetuste ja vaadete laiast levikust 4.–3. saj e.m.a annavad tunnistust viited paljude teiste koolkondade tekstides, nt *Mengzi, *Zhuangzi, *Han Feizi jt raamatutes. *Liezi raamatus leidub Yang Zhu nimeline peatükk, mis sisaldab väidetavalt tema enese suust pärit arutlusi ja vestlusi, kuid tõenäoliselt on see koostatud ja kogumikku lisatud palju hiljem pärast Yang Zhu eluaega. Yang Zhust ei jäänud maha terviklikku koguteost nagu paljudest teistest tollastest nimekatest õpetajatest. Liezi peatüki järgi esindasid Yang Zhu vaated looduslähedust ja mõõdukat elunautimist. Ta väitis: “Elus ollakse erinevad, surmas ühesugused. … See on lagunemise, kõdu ja hävingu ühesugusus.” Ta kutsus üles mitte sekkuma *taevaaluse asjadesse, sest ainult nii püsib taeva all *kulg. Viimane väide ja Yang Zhu individualism kutsusid esile terava kriitika Mengzi ja teiste hilisemate konfutsianistide poolt, kelle arvates viib selline ellusuhtumine korratuse ja anarhia ning inimühiskonna allakäiguni. Yang Zhu õpetused mõjutasid aga oluliselt taoismi õpetuste ja elulaadi kujunemist ning sellest on inspiratsiooni saanud paljud hilisemad hiina luuletajad ja kirjanikud.

yantra (skr ‘värk, mehhanism’; tb ‘khrul ‘khor; hn ji; jp ki), sõna, mis tähistab kõige laiemalt igasuguseid mehhaanilisi tööriistu, vahendeid ja seadmeid. Budismis, eriti *vadžrajaanas on y. üksteisest läbipõimunud kolmnurkadest moodustatud või keerulise sõlme kujuline võlumärk või amulett, mis peaks kaitsma selle kandjat halbade mõjude eest.

yathābhūtam (skr ‘nii nagu on’; tb yang dag pa ji lta ba bzhin; hn rushi; jp nyojitsu), *mahajaana mõiste, mis väljendab *seadmuste mõistmist just niisugustena, nagu need ilmuvad vahetus kogemuses, omistamata neile mingeid kindlaid atribuute, nagu püsiv *omaolek, *ise jms. Mõiste y. on seega teataval määral sünonüümiks mõistetele *tühjus (skr śūnyatā), tõelus (skr tattva) ja *nõndasus (skr tathatā).

yi vt kohasus

Yijing vt Muutuste raamat

yinyang vt vari ja valgus

Yogācārabhūmi-śāstra (skr ‘traktaat joogatšaara tasemetest’; hn yueqie shidi lun; jp yuga shiji ron), *Asangale omistatud tekst, milles ta esitab süstemaatiliselt *ālayavijñāna teooria kõigi selle alajaotustega ning vaimse arengu tee astmete ja isiksusetüüpide (*šraavaka, *pratjekabuddha, *bodhisattva) analüüsi.

yogatantra (skr ‘joogatantra’; tb rnal‘byor rgyud), *vadžrajaanas üks neljast *tantrate klassist, hierarhilises järjestuses altpoolt kolmas. Y. Jääb seega madalamale ainult *anuttarayogatantra’st. Y-s pannakse erilist rõhku mitmesugustele harjutustele, kus kujustatakse *idameid ning *seadmuste, *ise ja *meele *tühjust.

youwu vt olev ja olematu

yuga (skr ‘ajastu’), india õpetustes ülipikk ajaühik, millega mõõdetakse *maailmade kestvust. Hinduistlikus mütoloogias on maailma olemasolu tsükkel jagatud neljaks ajastuks. Esimese, kr´ta- e satyayuga ajal valitseb ühtsus: on üks jumal ja üks *veeda ning kõik *seisused täidavad oma *seadmust, puuduvad viletsus ja haigused. Teise, tretāyuga ajal käib seadmus alla ja selle hoidmiseks hakatakse tegema ohverdusi. Kolmanda, dvāparayuga ajal käib seadmus veelgi rohkem alla, veedad jagunevad neljaks ja neid ei õpita enam piisavalt. Neljanda, kaliyuga ajal on allakäik kõige suurem, võimutsevad haigused ja sõjad, vale ja ahnus ning inimeste eluiga on lühike. Hinduismi mütoloogia järgi kestab praegu neljas ajastu, mis algas 3102 e.m.a *«Mahābhāratas» kirjeldatud Kurukšetra lahinguga. Iga y. kestab eelmisest lühemat aega. Kui kr´tayuga olevat kestnud 1 728 000 inimaastat, siis tretāyuga 1 296 000, dvāparayuga 864 000 ja praegune, kaliyuga kestab sellestki ainult poole e 432 000 aastat. Neli ajastut moodustavad kokku ühe mahāyuga (‘suurajastu’), mis on aga ainult üks päev jumal-looja *Brahma elus. Erinevates allikates võivad andmed y-de kestvuse ja nende suhte osas veelgi pikemasse ajaühikusse – *kalpasse – üsna oluliselt erineda.

Märkus: Sanskriti- ja paalikeelsete sõnade ladina transliteratsioonis kasutatavad tähekoodid:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  T  U  V  W  Õ  Ä  Ü  X  Y  avaleht