27. Siht

1.

 

Nüüd siis ütles kestlik Śāriputra kestlikule Subhūtile nii:

“Kestlik Subhūti, ohhoo, väga vägev taibuolend, kes toimetab teadvusületuse suhtes, toimetab sihi suhtes.”

Kui see öeldud, ütles kestlik Subhūti kestlikule Śāriputrale nii:

“Kestlik Śāriputra, ohhoo, väga vägev taibuolend, kes toimetab teadvusületuse suhtes, toimetab sihi suhtes.”

 

2.

 

Nüüd siis, palju-paljudel tuhandetel tungi toimealade taevapoegadel tuli pähe: “On vaja austada neid olendeid, kes kõrgemata täpse taibukuse suhtes meeli ilmale toovad, täide viivad. Ja kes siin toimetavad sügava teadvusületuse suhtes, nõnda toimetavad ei pea silmas tulnud otspunkti, mis on kuulajapinnase või üksitaibanupinnase suhtes.

Ka sellise esitlusega on vaja tunda, et on rasket teha tegijad väga vägevad taibuolendid, kes toimetavad hoidjate hoidlas, ja ei pea hoidlat silmas.”

Nüüd siis, kestliku Subhūti meelsus oli nende paljude-paljude tuhandete tungi toimealade taevapoegade meelsuse aimdusest kohe teadlik. Ta kutsus paljud-paljud tuhanded tungi toimealade taevapojad:

“Nii pole, taevapojad, väga vägevatel taibuolenditel raske teha, kui nad ei pea silmas tulnud otspunkti. Aga nii, taevapojad, nendel väga vägevatel taibuolenditel on just raske teha ja just üliraske teha, kui “mittemõõdetavaid, kokkulugematuid, mõõdustikuta olendeid hakkame panema läbini vaibuma” relvaga relvastuvad – ja otsast lõpuni ei ole need olendid tuttavad, tundmatuid ei leita üles; tänu olendi eraldumusele.

Nii, juhistulikud otsast lõpuni ei ole tuttavad. Ja nii paiknevad väga vägevad taibuolendid kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma: “Olendeid hakkame juhistama.”

Too arvaks, taevapojad, et on vaja juhistada selgust, kes arvaks, et on vaja juhistada olendeid.

Mis põhjusel?

Sest on vaja tunda, taevapojad, et olendi eraldumus on selguse eraldumuse najal. Sellise esitlusega, taevapojad, on väga vägevad taibuolendid rasket teha tegijad, kes tundmatute, ülesleitamatute olendite hõlbuks relvaga relvastuvad.

Too arvaks, taevapojad, et ole vaja tunda selgusega koos, kes arvaks, et on vaja olendite hõlbuks relvaga relvastuda. Ja väga vägev taibuolend relvastub olendite hõlbuks säärase relvaga.

On otsast lõpuni kõigi olendite üles mitteleidmine, on öelnud täpselt taibukas tõeleidnud väärikas. Ja olendi eraldumuse najal on vaja tunda just see. Ja juhistulikult eraldumuse najal on vaja tunda olendi eraldumus.

Kui äkki siin nii selgitatava suhtes ei sadestu väga vägev taibuolend, taevapojad, siis on vaja tunda nii: “See väga vägev taibuolend toimetab teadvusületuse suhtes.”

Mis põhjusel?

Sest on vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on laadi eraldumus.

On vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on tundmuse eraldumus.

On vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on tähelduse eraldumus.

On vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on valmistajate eraldumus.

On vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on teadasaamise eraldumus.

On vaja tunda, et tänu olendi eraldumusele on kõigi hoidjate eraldumus.

Nii on vaja näha, taevapojad, et on kõigi hoidjate eraldumus. Nii ei sadestu väga vägev taibuolend, taevapojad, selgitatava kõigi hoidjate eraldumuse suhtes. Et ei sadestu, sellepärast toimetab teadvusületuse suhtes.”

 

3.

 

Nüüd siis, juba teades ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Mispärast, Subhūti, väga vägev taibuolend selgitatava kõigi hoidjate eraldumuse suhtes nii ei sadestu?”

Subhūti lausus:

“Tänu eraldumusele, auväärne, ei sadestu. Sellistmoodi väga vägev taibuolend, auväärne, ei sadestu selgitatava kõigi hoidjate eraldumuse suhtes. Ka mingi hoidja, auväärne, ei sadestu.

Mis põhjusel?

Sest, auväärne, mingit hoidjat ei leita üles, mis sadestuks. Ei leitaks üles, auväärne, ka seda hoidjat – hoidjat, mille najal sadestuks hoidja.”

Auväärne lausus:

“Nii see, Subhūti, nii see! Aga siis veel, Subhūti, kui äkki seal, kus saab nii selgitada, näha tuua, ära näidata, kätte näidata, väga vägev taibuolend ei seadu kokku, ei seadu lahti, ei ilmuta lahtiseadmist, ei külge sula, ei kokku sula,

ei tee arulist tagajärjeks, ei tee hääbunut tagajärjeks, ei värele, ei värise, ei ilmuta värinat – siis toimetab teadvusületuse suhtes.”

Subhūti lausus:

“Nii see on, auväärne, nii see on, kergeltläinu! Kui äkki väga vägev taibuolend nii toimetab, auväärne, siis toimetab teadvusületuse suhtes. Nii toimetavat väga vägevat taibuolendit austavad õigupoolest palvemärgistajad – koos vürsti, vaimu, sünnijärjeisanda ja pealikuga taevalised ning koos ärksaga meeste-naiste hulgad.”

Auväärne lausus:

“Nii toimetavat väga vägevat taibuolendit, Subhūti, austavad õigupoolest palvemärgistajad – mitte ainult koos vürsti, vaimu, sünnijärjeisanda ja pealikuga taevalised ning koos ärksaga meeste-naiste hulgad. Ka need taevalised, Subhūti, kes on Vaimusse kehastunud, vaimuesised vaimuseltslased, vägevad vaimud, kärbitud heied, mõõdustikuta heied, ligihelged, kärbitud kenad, mõõdustikuta kenad, tervikuna kenad, pilvitud, soodsad juurdesigitused, lopsakate viljadega, mittetäheldusolendid – lopsakuseta, kuumuseta, head näha, hästi nägusad ja vähimad taevalised, Subhūti, ka nemad austavad teadvusületuse suhtes nii toimetavat väga vägevat taibuolendit.

Ka need täpselt taibukad tõeleidnud väärikad, Subhūti, kes mittemõõdetavates, kokkulugematutes ilma asendites tol juhul on paigal, hoiavad, panevad liikuma, ka need taibanud auväärsed näevad teadvusületuse suhtes nii toimetavat väga vägevat taibuolendit taibanusilmadega. Ja, Subhūti, nad kaasa haaravad, mõlgutavad teadvusületuse suhtes toimetavat väga vägevat taibuolendit.

Ja siis veel, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetavad väga vägevad taibuolendid, kes täpselt taibukate tõeleidnud väärikate poolt kaasa haaratakse, mõlgutatakse, Subhūti, neid kõiki hoiavad taganematud väga vägevad taibuolendid täpsest kõrgemata taibukusest kinni. Ja Suretajast või teisest ei hakka ilmuma nendel takistusi.

Mis põhjusel?

Olendeist, Subhūti, kes on tuhat kuubis vägevas ilma asendis, kõigist neist tuleksid eriti patused Suretajad, ja just sellemoeline üksik eriti patune Suretaja valmis võlub Suretajate sõjaväe – ka need, Subhūti, eriti patused Suretajad pole vastava jõuga, et taibanu mõlgutatud, teadvusületuse suhtes toimetavale väga vägevale taibuolendile kõrgemata täpse taibukuse takistust teha.

Siis veel, Subhūti, olgu paigal kõik olendid tuhat kuubis vägevas ilma asendis eriti patused Suretajad! Nii palju olendeid, Subhūti, kui on Gangese jõeluidete hulgal tuhat kuubis vägevates ilma asendites, ka need kõik tuleksid eriti patused Suretajad, ja just sellemoeline üksik eriti patune Suretaja valmis võlub Suretajate sõjaväe – ka need, Subhūti, eriti patused Suretajad pole vastava jõuga, et taibanu mõlgutatud, teadvusületuse suhtes toimetavale väga vägevale taibuolendile kõrgemata täpse taibukuse takistust teha.

Kahe hoidjaga kohaleläkitatud väga vägev taibuolend, Subhūti, tuleb tol korral eriti patuste Suretajate või Suretajasse kehastunud taevasuste poolt Kahe hoidjaga kohaleläkitatud väga vägevast taibuolendist, Subhūti, on tol korral eriti patuste Suretajate või Suretajasse kehastunud taevasuste poolt raske hõõruda.

Missuguse kahega?

Mis on, et tal tulevad kõik olendid mitteloovutatud, ja tema poolt tulevad kõik hoidjad ringiseiratud – tühjusest.

Nende kahe hoidjaga kohaleläkitatud väga vägev taibuolend, Subhūti, tuleb eriti patuste Suretajate või Suretajasse kehastunud taevasuste poolt raske hõõruda.

Kahe järgmise hoidjaga kohaleläkitatud väga vägev taibuolend, Subhūti, tuleb eriti patuste Suretajate või Suretajasse kehastunud taevasuste poolt raske hõõruda.

Missuguse kahega?

Ja mis on, et nii nagu sõnastab, nõnda ka teeb, ja taibanud auväärsete poolt mõlgutatakse.

Nende kahe hoidjaga kohaleläkitatud väga vägev taibuolend, Subhūti, tuleb eriti patuste Suretajate või Suretajasse kehastunud taevasuste poolt raske hõõruda.

Ka taevalised hakkavad arvama, Subhūti, et on vaja astuda nii toimetava väga vägeva taibuolendi juurde. Ja juurde astudes hakkavad arvama, et on vaja küsitleda, arvama, et on vaja küsitlemist teha, arvama, et on vaja ümber istuda, ja hakkavad kasvatama tema ärataluvust:

“Sina, perepoeg, hakkad taibuga leidma kiiresti kõrgemata täpset taibukust. Seesugusel juhul, perepoeg, kulge just selle kulgelaga – mis on teadvusületuse kulgelaga!

Mis põhjusel?

Sest just sellise kulgelaga kulgedes sinust, perepoeg, saab tulla aitamata olendite aitaja, saab tulla kaitsetute olendite kaitsja, saab tulla toetuspinnata olendite toetuspind, saab tulla kambrita olendite kamber, saab tulla eesmärgita olendite eesmärk, saab tulla mandrita olendite manner, saab tulla pimedate olendite ilmutus, saab tulla juhatajata olendite juhataja, saab tulla minemata olendite minek, saab tulla tee soiku jätnud ja tugesaamata olendite teel juhendaja ja tugesaamine.

Nii hakkavad need taevapojad väga vägeva taibuolendi ärataluvust kasvatama.

Mis põhjusel?

Sest sellise teadvusületuse kulgelaga kulgeva väga vägeva taibuolendi puhul, Subhūti, need taibanud auväärsed, kes mittemõõdetavates, kokkulugematutes ilma asendites on paigal, hoiavad, panevad liikuma – ka on nad jaovendade kogukonnaga ümbritsetud, taibuolendite hulgas esileulatunud –, teadvusületuse suhtes toimetava, kulgeva, sedalaadi väärtustega – mis on teadvusületuse kulgemise väärtustega – kohaleläkitatud väga vägeva taibuolendi puhul taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad. Ja väga vägeva taibuolendi puhul ülahõngu ülahõngutavad.

Selsamal kombel, Subhūti, nagu tol juhul mina – väga vägeva taibuolendi Kalliskivimeelse, väga vägeva taibuolendi Laigulise nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toon. Ja ülahõngu ülahõngutan; ka järgmiste väga vägevate taibuolendite puhul, kes tol juhul täpselt taibuka tõeleidnud väärika Rappumatu kõrval vaimuõpet toimetavad.

Just nii, Subhūti, ka need taibanud auväärsed, väga vägevad taibuolendid, kes tol juhul siin minu taibanupinnal vaimuõpet toimetavad ja teadvusületuse kulgelaga kulgevad ja – nende väga vägevate taibuolendite nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad. Ja ülahõngu ülahõngutavad.

 

4.

 

Subhūti lausus:

“Kas just kõigi, auväärne, väga vägevate taibuolendite puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad?”

Auväärne lausus:

“Mitte üldsegi, Subhūti! Mitte kõigi, Subhūti, väga vägevate taibuolendite puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad. Vaid sel juhul, Subhūti, kui on need, kes on kõigist kinnistustest lahku läinud taganematud väga vägevad taibuolendid – nende puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad.”

 

5.

 

Subhūti lausus:

“On olemas peale taganematute väga vägevate taibuolendite, auväärne, teistsugused väga vägevad taibuolendid, kelle puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad?”

Auväärne lausus:

“Peale taganematute väga vägevate taibuolendite on olemas, Subhūti, vastastiiva jõuga taibuolendliikuvad isikud, kelle puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad.

Veel, missugused need on?

Kes – taibuolendi toimla harjutust järgiva laadiga – tol juhul täpselt taibuka tõeleidnud väärika Rappumatu puhul taibuolendlust toimetavad, harjutust järgiva laadiga kulgevad – need on, Subhūti, sellised taibuolendliikuvad isikud – peale taganematute väga vägevate taibuolendite –, kelle puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad.

Ka need, Subhūti, kes – taibuolendi toimla harjutust järgiva laadiga – väga vägeva taibuolendi Kalliskivimeelse puhul taibuolendlust toimetavad, harjutust järgiva laadiga kulgevad – need on, Subhūti, sellised taibuolendliikuvad isikud – peale taganematute väga vägevate taibuolendite –, kelle puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad.

 

6.

 

Veel edasi, Subhūti, teadvusületuse suhtes toimetavad väga vägevad taibuolendid, kes pooldavad: “Kõik hoidjad on ilmumatud”, ja sel kombel ei tule ilmumatu hoidja kannatlikkuse leida võetud. Pooldavad: “Kõik hoidjad on rahulikud”,

ja ei tule kõigi hoidjate suhtes taganematu käskivuse kättesaamiseni astunud.

Ka selle kulgelaga kulgevate väga vägevate taibuolendite puhul, Subhūti, need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad.

Siis veel, Subhūti, neil väga vägevatel taibuolenditel, kelle puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad, on hüljatud kuulajapinnas ja üksitaibanupinnas. Just taibanupinnas on nende ihale vaja vastu anda. Ka hakkavad nad käsitlema kõrgemata täpse taibukuse suhtes.

Mis põhjusel?

Sest, Subhūti, milliste nii teadvusületuse suhtes toimetavate väga vägevate taibuolendite puhul need taibanud auväärsed – nime, hõimu, jõudu, tooni ja laadi väljakuulutava laadiga – hoidjat näha toovad ja ülahõngu ülahõngutavad, nad hakkavad olema paigal ka taganematuses.

 

7.

 

Veel edasi, Subhūti, väga vägevad taibuolendid, kes kuuldes hakkavad selgitatavat sügavat teadvusületust pooldama,

ei hakka juhmistuma, ihaldama ega kõhklema, nii hakkavad seda laialt kuulma seda, nagu pooldades “täpselt taibuka tõeleidnud väärika poolt selgitatut”, ja nii meelt ilmsiks tooma: “Et me täpselt taibukas tõeleidnud väärika Rappumatu kõrval laialt kuuleksime teadvusületust.”

Ja taibuolendliikuvate isikute kõrval, kes tolle taibanupinnal vaimuõpet toimetavad. Ja nende kõrval kuuldes just teadvusületust hakkavad pooldama. Teadvusületusele poolehoidu avaldavad hakkavad ka pooldama nõnda, nagu tõeleidnu selgitanud, ja nõnda poolehoidu avaldades olema paigal taganematuses.

Nii, Subhūti, sõnan, et teguderohke on ka teadvusületuse kuulmine. Mis veel sõnada – kes hakkavad seda pooldama. Pooldades hakkavad tõe jaoks paigal olema, tõesse küünitama. Tõe jaoks paigal olles, tõesse küünitades on paigal tões. Tõe ja kõikteadmise suhtes paigal olles toovad hoidjat näha.”

 

8.

 

Subhūti lausus:

“Kui, auväärne, ei leita üles mingit teist, tõevabalt hoidjat, siis milline, auväärne, hoidja hakkab olema paigal tões, või kes hakkab kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma, või kes hakkab sellist hoidjat näha tooma?”

Kui see öeldud, ütles auväärne kestlikule Subhūtile nii:

“Subhūti, kui sõnad nii: “Kui ei leita üles mingit teist, tõevabalt hoidjat, siis milline, auväärne, hoidja hakkab olema paigal tões, või kes hakkab kõrgemata täpset taibukust taibuga leidma, või kes hakkab sellist hoidjat näha tooma?” – siis mingit teist, Subhūti, tõevabalt hoidjat ei leita üles, hoidjat, mis hakkab tões olema paigal.

Juba tõde sel kombel, Subhūti, ei leita üles, mis veel sõnada – mis hakkab tõe suhtes olema paigal.

Ei tõde, Subhūti, leia taibuga kõrgemata täpset taibukust. Ei leita üles ka mingit hoidjat, Subhūti, mis on taibuga kõrgemata täpse taibukuse leidnud või hakkab taibuga leidma või taibuga leiab.

Ei tõde, Subhūti, too hoidjat näha. Ei leita üles ka hoidjat, Subhūti, mis näha toodaks.”

 

9.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Sügav, auväärne, on teadvusületus. Rasket teha tegijad, auväärne, on väga vägevad taibuolendid, kes on kõrgemata täpset taibukust taibuga leidmise tungid.

Mis põhjusel?

Ja nimelt, auväärne, mitte mingi hoidja ei ole tões paigal, mingi hoidja ei leia ka kõrgemata täpse taibukuse taipu ega too ka mingit hoidjat näha.

Ja siin, nad ei külge sula ega ka ihalda ega juhmistu.”

 

10.

 

Nüüd siis ütles kestlik Subhūti taevavürstile Võimekale nii:

“Kui, Kauśika, sõnad nii: “Rasket teha tegijad on väga vägevad taibuolendid, kellel ei tule ihaldatust või juhmistatust nii selgitatavate sügavate hoidjate suhtes.”

Kui kõik hoidjad on tühjad, Kauśika, siis siin mille ihaldatus tuleb või juhmistatus tuleb?”

Võimekas lausus:

“Mida iganes just õige Subhūti äranäitab, seda just tühjust alustades äranäitab, ja millelegi ei kinnitu.

Selsamal kombel, nagu õhuruumi visatud nool just ei kinnitu kusagil, just nii ei kinnitu õige Subhūti hoidjanäpunäide kusagil.”

11.

 

Nüüd siis ütles taevavürst Võimekas auväärsele nii:

“Mina, auväärne, kuidagi nii selgitavat, nii äranäitavat rühmavanemat Subhūtit alustades tulen tõeleidnu öeldu sõnastaja ja hoidja sõnastaja? Ja hoidja puhul käsitlen hoidja järgi käsitledes?”

Kui see öeldud, ütles auväärne taevavürstile Võimekale nii:

“Misjärel sina, Kauśika, nii selgitad: “Nii see on, Kauśika, nii see on! Nii selgitavat, nii äranäitavat tuled tõeleidnu öeldu sõnastaja ja hoidja sõnastaja. Ja hoidja puhul käsitled hoidja järgi käsitledes.

Mis põhjusel?

Sest mis iganes vaid, Kauśika, rühmavanem Subhūtile heiastub, see heiastub, Kauśika, alustades tühjust.

Mis põhjusel?

Sest ka rühmavanem Subhūti teadvusületust, Kauśika, sel kombel ei püüa näha, ei leia üles – kuidas veel, kes toimetab teadvusületuse suhtes.

Taipu just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes hakkab taibu taibuga leidma.

Kõikteadmist just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes hakkab kõikteadmist saavutama.

Tõde just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes tulla saab tõeleidnu.

Mitteilmumist just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes hakkab mitteilmumist silmas pidama.

Taibuolendit just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes hakkab taibu taibuga leidma.

Jõude just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes tulla saab jõu täisliikmeline.

Pädevusi just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes tulla saab pädev.

Hoidjat just sel kombel ei leia üles – kuidas veel, kes hakkab hoidjat näha tooma.

Sest kõigi hoidjate eraldunud kulgelaga, kõigi hoidjate üles mitteleidmise kulgelaga, Kauśika, kulgeb rühmavanem Subhūti.

Siis veel nii, Kauśika, mis on rühmavanem Subhūti kõigi hoidjate eraldunud kulgela ja kõigi hoidjate üles mitteleidmise kulgela, see, Kauśika, teadvusületuse suhtes kulgeva, toimetava väga vägeva taibuolendi kulgela ei evi ka sajandikku osa, ei evi ka tuhandikku, sajatuhandikku, mustmiljondikku, miljardikku, mustmiljardikku, triljondikku ega miljon triljondikku osa. Ei ka kokkulugemist, osa, arvutamist, võrdlust, võrdpildi, mahatoetuvust ega seadistust välja kannata.

Sest, Kauśika, kõiki teistsuguseid kulgelaid – peale tõeleidnu kulgela – ikestab säärane kulgela, mis on teadvusületuse suhtes kulgeva, toimetava väga vägeva taibuolendi kulgela. See, Kauśika, üles loetakse neil kõigil kulgelatel niimoodi – “tipp”, “tähtsaim”, “vanim”, “parem”, “palju parem”, “juhendatud”, “kõrgeim”, “veel kõrgemata”, “kõrgematu”, “samaseta”, “samaväärseta”.

Kõigi kuulajate ja üksitaibanute kulgelaid ikestab säärane kulgela, mis on teadvusületuse suhtes kulgeva, toimetava väga vägeva taibuolendi kulgela.

Seesugusel juhul, Kauśika, kõigi olendite tipusolu minemise tungiga, tähtsaimsust minemise tungiga, vanimust minemise tungiga, valivust minemise tungiga, edasivalivust minemise tungiga, juhendatust minemise tungiga, kõrgeimsust minemise tungiga, veel kõrgematust minemise tungiga, kõrgematusust minemise tungiga, samasusetat minemise tungiga, samaväärsetust minemise tungiga, Kauśika, perepojal või peretütrel on vaja kulgeda selle kulgelaga, mis on teadvusületuse suhtes kulgevate, toimetavate väga vägevate taibuolendite kulgela.”