Alguse lõng (NS 16)

Hakkan teile, palujavennad, näha tooma mõjul kohaleilmumise algust ja ärahääbumist. Kuulake ja pidage tõsiselt hästi aru, mida selgitan!
Milline on mõjul kohaleilmumise algus? Niisiis “kui see on olemas, tuleb too”, ilmub selle ilmudes niimoodi:
Niisiis – ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad. Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine. Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad. Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline. Kuuepüünelise mõju tõttu on puude. Puute mõju tõttu on tundmus. Tundmuse mõju tõttu on janu. Janu mõju tõttu on kinnivõtt. Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine. Tulemise mõju tõttu on sündimine. Sündimise mõju tõttu on vananemine-suremine. Nii tõuseb esile ainukordne väga raske tüvi. Öeldakse, et nii algab mõjul kohaleilmumine.
Milline on ärahääbumine?
“Ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad.” Milline on ebatarkus? See, mis on esiotsa mitteteadmine, tagaotsa mitteteadmine, esi- ja tagaotsa mitteteadmine, loomukohase mitteteadmine, välispidise mitteteadmine, nii loomukohane kui välispidise mitteteadmine, teo mitteteadmine, valmisküpsemise mitteteadmine, taibanu mitteteadmine, hoidja mitteteadmine, kogukonna mitteteadmine, raske mitteteadmine, esiletõusu, hävituse, tee mitteteadmine, põhjuse mitteteadmine, põhjusega kohaleilmunud hoidjate mitteteadmine, edukate ja edutute, eksisõnaga ja eksisõnata, kummardatavate ja mittekummardatavate, irdunute ja juhendatute, tumedate ja heledate vastavat liiki mõjul kohaleilmunud hoidjate suhtes mitteteadmine. Või veel, pole tõelevastavalt lahtimurdmist seal, kus on kuus puute püünet. Kus on nii, on mitteteadmine, mittenägemine, mittepäralejõudmine, pimedus, täielik rumalus, ebatarkus, mõnujärgija. Öeldakse, et nii on ebatarkus.
“Ebatarkuse mõju tõttu on valmistegijad.” Millised on valmistegijad? Valmistegijaid on kolm – keha valmistegija, kõne valmistegija ja aru valmistegija.
“Valmistegijate mõju tõttu on teadasaamine.” Milline on teadasaamine? Teadasaamiskehasid on kuus – silmapaari teadasaamine, kõrvapaari, nina, keele, keha, aru teadasaamine.
“Teadasaamise mõju tõttu on nimi-laad.” Milline on nimi-laad? Neli tüve on laadita – tundmuse tüvi, tähelduse tüvi, valmistegijate tüvi, teadasaamise tüvi. Milline on laadi tüvi? Kõik see, mis iganes on laad, on neli vägevat tulnut, ning laad on “neljast vägevast tulnust kinni võttes”. Eespoolne on nimetus. Öeldakse, et need kumbki – nimi ja laad – on “nimi-laad”.
“Nime-laadi mõju tõttu on kuuepüüneline.” Milline on kuuepüüneline? Loomupoolseid püünesid on kuus – silmapaar on loomupoolne püüne, kõrvapaar, nina, keel, keha ja aru on loomupoolne püüne.
“Kuuepüünelise mõju tõttu on puude.” Milline on puude? Puutekehasid on kuus – silmapaariga kokkupuude, kõrvapaariga, ninaga, keelega, kehaga ja aruga kokkupuude.
“Puute mõju tõttu on tundmus.” Milline on tundmus? Tundmusi on kolm – kerge, raske ja tundmus, mis pole kerge ega raske.
“Tundmuse mõju tõttu on janu.” Milline on janu? Janusid on kolm – tungi janu, laadi janu ja laadituse janu.
“Janu mõju tõttu on kinnivõtt.” Milline on kinnivõtt? Kinnivõtte on neli – tungist kinnivõtt, nägemisest kinnivõtt, kõlblusvandest kinnivõtt ja loomusest kinnivõtt.
“Kinnivõtu mõju tõttu on tulemine.” Milline on tulemine? Tulemisi on kolm – tungi tulemine, laadi tulemine ja laadituse tulemine.
“Tulemise mõju tõttu on sündimine.” Milline on sündimine? Kui kõik olendid kogu olendkonnas sünnivad ära, sünnivad kohale, astuvad paika, lähevad käima, paistavad, võtavad leida tüved, võtavad leida tahud, võtavad leida püüned, lähevad tüvedest käima, paistavad elusoleku tajule, siis öeldakse, et see on sündimine.
Milline on suremine? Mis on kõigi nende olendite kõigest olendkonnast põrmustumine, põrmu lõhkumine, kidunemine, kestvusest irdumine, soojusest irdumine, elusoleku hävitus, tüvede mahaviskamine, suremine, lõpuleidmine, siis öeldakse, et see on suremine. Ent nii on suremine, ning eelneb vananemine. Öeldakse, et need kumbki on “vananemine-suremine”.
Öeldakse, et nii on mõjul kohaleilmumise ärahääbumine. Nagu ma ütlesin, et “hakkan teile näha tooma mõjul kohaleilmumise algust ja ärahääbumist”, nii ka vastuseks ütlesin sellele.